O SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť je   zaregistrovaná  v Obchodnom  registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 19185/V,  dňa 09.01.2007. Ide o spoločnosť, ktorá je pokračovateľom prevádzkovania súkromnej bezpečnostnej služby jedného z jej spoločníkov JUDr. Milana ŠTULERA, ktorý na tomto úseku podnikal ako fyzická osoba od 01.06.1998 .

Spoločnosť SBS ALARMEX s. r. o. Košice, Južná trieda č. 2/B  Vám ponúka strážnu službu formou fyzickej ochrany Vášho majetku. Poskytujeme kvalitnú profesionálnu  fyzickú ochranu  majetku objednávateľa  v zmysle Zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z. z.. Po uzatvorení ZMLUVY o poskytovaní bezpečnostnej služby, vypracujeme po prekonzultovaní s objednávateľom,  SMERNICE pre výkon strážnej služby, podľa bezpečnostnej situácie v chránenom objekte , a v ktorých sú podrobne vypracované základné povinnosti a úlohy  pracovníkov fyzickej ochrany.
Spoločnosť má právoplatne vydané licencie: na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 001102 a na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva číslo  POP  000335.

Strážna služba je zameraná najmä na fyzickú ochranu majetku na verejne prístupnom mieste v chránenom objekte, ochranu majetku  na inom než verejne prístupnom mieste a zabezpečovanie poriadku v chránených  objektoch.

Odborná príprava je zameraná na organizovanie odbornej prípravy -  kurzov na získanie preukazu odbornej spôsobilosti  typu S a P.

Poradenstvo je zamerané  na poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej  a detektívnej služby a vypracovávaní plánov ochrany objektov.
obrazok

Naše služby

STRÁŽNA SLUŽBA
Zobraziť viac
Preukaz odbornej spôsobilosti SBS

K čomu slúži a kto ho potrebuje? Preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov je verejnou listinou preukazujúcou jednu zo zložiek odbornej spôsobilosti vyžadovanej zákonom o súkromnej bezpečnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti je typu S, P alebo CIT. Najviac vydávaným je preukaz typu S, ktorý je určený pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania, teda pre bežných pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb (SBS). Preukaz SBS príslušného typu je možné spravidla získať po absolvovaní  odbornej prípravy ( kurz SBS ) a následného úspešného vykonania skúšky odbornej spôsobilosti. Naša spoločnosť SBS ALARMEX  s.r.o. pravidelne mesačne organizuje odbornú prípravu - kvalitné kurzy SBS typu S a P.