STRÁŽNA SLUŽBA

Výhody našej spoločnosti a záruky:

 

  1. Pri výkone fyzickej ochrany  konkrétneho objektu  zabezpečíme, aby naši zamestnanci  v rámci  "zásady diskrétnosti" zachovávali mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním fyzickej ochrany chráneného objektu.
     
  2. Vystrojíme a vyzbrojíme našich zamestnancov podľa potrieb a bezpečnostnej situácie v chránenom objekte s rešpektovaním požiadavok objednávateľa.
     
  3. Naša spoločnosť v rámci "zásady zákonnosti" si ctí a dodržiava zákony a ďalšie všeobecné záväzné právne predpisy, a to vo vzťahu ku klientom i zamestnancom. Za tým účelom dodržiavame ustanovenia zákona o SBS č. 473/2005 Z.z.,  Zákonníka práce i Trestného zákona.
     
  4. V rámci  "zásady spoľahlivosti" dbáme na to, aby sme služby poskytovali k úplnej  spokojnosti klientov a pravidelnou kontrolnou činnosťou výkonu bezpečnostnej služby na jednotlivých chránených objektoch vedieme a motivujeme k zodpovednému  a kvalitnému výkonu služby i našich zamestnancov. Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú našimi zamestnancami pri výkone fyzickej ochrany objektov, máme uzatvorenú poistnú zmluvu v Poisťovni KOOPERATIVA.